SEARCH :

Tim mạch

THÀNH PHẦN
Bisoprolol hemifumarate ....................................................................2.5 mg
Tá dược vừa đủ......................................................................................1 viên
(Lactose, Avicel M101, Maize starch, Primellose, Magnesium stearate, Aerosil, HPMC 615, HPMC 606, PEG 6000, Titanium dioxide)

THÀNH PHẦN
Bisoprolol hemifumarate …………………………………… 5 mg
Tá dược vừa đủ ………………………………… …………………… 1 viên
(Lactose, Avicel M101, Tinh bột ngô, Primellose, Magnesium stearate, Aerosil, HPMC 615, HPMC 606, PEG 6000, Titanium dioxide, Oxide sắt vàng)

THÀNH PHẦN
Captopril  …………………………………………… 25 mg
Tá dược vừa đủ ………………………………  1 viên
(Lactose monohydrate, Avicel, Tinh bột ngô, Acid stearic)

THÀNH PHẦN
Diosmin ………………………………………… 450 mg
Hesperidin …………………………………… 50 mg
Tá dược vừa đủ ……………………………………………………  1 viên
(Avicel, HPMC 615, Sodium starch glycolate, Prejel PA5, Talc, Magnesium stearate, HPMC 606, PEG 6000, Sodium lauryl sulfate, Titanium dioxide, Oxid sắt vàng, Oxid sắt đỏ)

THÀNH PHẦN
Amlodipin besylat  ……………………………… 5 mg
Tá dược vừa đủ …………………………………  1 viên
( Avicel M101, Calci  hydrophosphat dihydrat, Natri  starch glycolat, Prejel PA5, Magnesi stearat. )

THÀNH PHẦN
Nifedipin  ………………………………………………  20 mg
Tá dược vừa đủ …………………………………  1 viên
(Lactose, Tinh bột bắp, Avicel PH101, Tween 80, Magnesium stearate, HPMC 615, HPMC 606, PEG 6000, Titanium dioxide, Oxid sắt đỏ.)

THÀNH PHẦN
Enalapril maleate  ……………………………… 5 mg
Tá dược vừa đủ …………………………………  1 viên
(Lactose, Primellose, Tinh bột bắp, Natri  hydrocarbonat, Prejel PA5, Magnesi stearat )

THÀNH PHẦN

Enalapril maleate  ……………………………… 10 mg

Tá dược vừa đủ …………………………………  1 viên

(Lactose, Primellose, Tinh bột bắp, Natri  hydrocarbonat, Prejel PA5, Magnesi stearat )

THÀNH PHẦN

Trimetazidine hydrochlorid …………………………………… 20 mg
Tá dược vừa đủ ……………………………………………………………… 1 viên
( Mannitol, Tinh bột ngô, Talc, Magnesium stearat, Kollidon K30, HPMC 615, HPMC 606, PEG 6000, màu đỏ ponceau 4R lake, Talc, Castor oil)

THÀNH PHẦN

Trimetazidin hydrochlorid ………………………………… 35 mg
Tá dược vừa đủ ………………………………… …………………… 1 viên
( Calci hydrogen phosphat, Metolose SR (HPMC), Aerosil, Magnesi stearat, Kollidon K30, HPMC 615, HPMC 606, PEG 6000, sắt oxyd đỏ, Titan dioxyd, Talc, Castor oil )

THÀNH PHẦN

Clopidogrel ……………………………………………… 75 mg
Tá dược vừa đủ ……………………………………… 1 viên
( Mannitol, Avicel M101, PEG 6000, L - HPC, Talcum, Magnesium stearate, Acid stearic, HPMC 615, HPMC 606, Titanium dioxide, Oxide sắt đỏ)

THÀNH PHẦN

Diltiazem hydrochloride  …………………………………… 60 mg
Tá dược vừa đủ …………………………………………………… 1 viên
( Lactose, PEG 6000, Kollidon SR, HPMC 606, HPMC 615, Magnesium stearate, Titanium dioxide)

THÀNH PHẦN
Gliclazide …………………………………………………………………… 30 mg
Tá dược vừa đủ ………………………………… …………………… 1 viên
(  Lactose monohydrat, PEG 6000, Metolose SR, Tricalci phosphat, Magnesi stearat )

THÀNH PHẦN

Metformin hydroclorid …………………………………… 500 mg
Glibenclamid ………………………………………………………… 2.5 mg
Tá dược vừa đủ ……………………………………………………… 1 viên
( Avicel, Primellose, Natri laurylsulfat, Kollidon K30, Magnesi stearat, HPMC 615, HPMC 606, Titan dioxid, Talc, PEG 6000, Oxid sắt đỏ , Oxid sắt vàng )

THÀNH PHẦN

Metformin hydroclorid …………………………………… 500 mg
Glibenclamid ………………………………………………………… 5 mg
Tá dược vừa đủ ……………………………………………………… 1 viên
( Avicel, Primellose, Natri laurylsulfat, Kollidon K30, Magnesi stearat, HPMC 615, HPMC 606, Titan dioxid, Talc, PEG 6000, Oxid sắt đỏ , Oxid sắt vàng )

 

THÀNH PHẦN:
Hoạt chất: Isosorbid-5-mononitrat.
Tá dược: Lactose monohydrat, Povidon K30, Hypromellose, PEG 4000, Aerosil, Magnesi stearat.

 

Thành phần: 
Carsantin® 6,25 mg
-Hoạt chất: Carvedilol 6,25 mg
-Tá dược: Microcrystallin cellulose, Magnesi stearat, Aerosil.
Carsantin® 12,5 mg
-Hoạt chất: Carvedilol 12,5 mg
-Tá dược: Microcrystallin cellulose, Magnesi stearat, Aerosil.
Thành phần:
VIRITIN 2 mg
Hoạt chất: Perindopril tert-butylamin 2 mg
VIRITIN 4 mg
Hoạt chất: Perindopril tert-butylamin 4 mg
Tá dược: Tablettose 80, Magnesi stearat
Miaryl 2 mg
Hoạt chất: Glimepirid 2 mg
Tá dược: Lactose monohydrat, Avicel M101, Natri starch glycolat, Kollidon K30, Natri lauryl sulfat, Màu Green, Màu Ponceau 4R red, Magnesi stearat, Nước tinh khiết.
Thành phần:
Hoạt chất:   Glimepirid 2 mg
Metformin hydrochlorid 500 mg
Tá dược: Lactose monohydrat, Avicel M101, Natri starch glycolat, Crospovidon, Kollidon K30, Magnesi stearat, HPMC 615, HPMC 606, Talc, Titan dioxyd, PEG 6000.
THÀNH PHẦN
Mỗi viên nén chứa 40 mg telmisartan
Tá dược: Mannitol, Natri hydroxyd, Magnesi stearat, aerosol.
Thành Phần
Hoạt chất: 40 mg Telmisartan vaø 12,5 mg Hydroclorothiazid.
Tá dược: Mannitol, Avicel, Natri hydroxyd, Povidon, Natri starch glycolat, sắt oxy đỏ, sắt oxy vàng, Aerosil, Magnesi stearat.

THÀNH PHẦN
Hoạt Chất: Bosentan monohydrat 64,541 mg
Tá Dược: tinh bột ngô, Prejel PA5, Natri starch glycolat, Kollidon K30, Magnesi stearat, HPMC 606, HPMC 615, PEG 6000, Titan dioxid, Oxid sắt vang, Oxid sắt đỏ.