SEARCH :

Giá trị cốt lõi

1. Triết lý kinh doanh của chúng tôi là giữ gìn và cải thiện cuộc sống con người. Tất cả các hành động của chúng tôi phải được đo bằng thành công của chúng tôi trong việc đạt được mục tiêu này.

2. Chúng tôi cam kết các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và liêm chính. Chúng tôi có trách nhiệm với khách hàng của chúng tôi, với nhân viên và gia đình của họ, với mội trường nơi chúng tôi sống, và xã hội nơi chúng tôi phục vụ.

3. Chúng tôi không ngừng nâng cao các công nghệ nghiên cứu, phát triển và sản xuất sản phẩm để cải thiện sức khỏe của con người và chất lượng cuộc sống. Chúng tôi cố gắng để xác định nhu cầu quan trọng nhất của người tiêu dùng và khách hàng, và chúng tôi cống hiến tất cả các nguồn lực của chúng tôi để đáp ứng những nhu cầu đó

4. Chúng tôi nhận thấy rằng khả năng tạo lợi thế cạnh tranh phụ thuộc vào sự trung thực, kiến thức, kỹ năng, sự sáng tạo và khả năng làm việc theo nhóm của nhân viên, và chúng tôi đánh giá những phẩm chất đó cao nhất. Để đạt được điều này, chúng tôi cố gắng tạo ra một môi trường làm việc công bằng, tôn trọng lẫn nhau, khuyến khích và làm việc theo nhóm - một môi trường lương, thưởng công bằng thúc đẩy sự phát triển cá nhân và đáp ứng những nhu cầu của nhân viên cũng như gia đình của họ..