SEARCH :

Kháng sinh

THÀNH PHẦN
Azithromycin ………………………………………  250 mg
Tá dược vừa đủ …………………………………… 1 viên

THÀNH PHẦN:
Hoạt chất:Tenofovir disoproxil fumarat 300mg
Tá dược: Lactose monohydrat, Avicel, Kollidon K30, Natri croscarmellose, Magnesi stearat, HPMC 615, HPMC 606, PEG 6000, sắt oxy đỏ, Titan dioxyd, Talc, màu xanh.
Thành phần
-  Hoạt chất: Cefpodoxim proxetil tương đương với 100 mg Cefpodoxim.
-  Tá dược: Sorbitol, Sucrose, Aspartam, Natri clorid, Aerosil, Natri benzoat, Kollidon K30, Mùi cam, Màu vàng tartrazin.
Thành phần:
Hoạt chất: Tenofovir disoproxil fumarat  300 mg
Tá dược: Lactose monohydrat, Avicel M101, Kollidon K30, Natri croscarmellose, Magnesi stearat, HPMC 615, HPMC 606, PEG 6000, Sắt oxyd đỏ, Titan dioxyd, Talc, Màu xanh.
Thành phần
Hoạt chất:
- Fixnat 100: Cefpodoxim proxetil tương đương với 100 mg Cefpodoxim.
- Fixnat 200: Cefpodoxim proxetil tương đương với 200 mg Cefpodoxim.
Thành phần
Mỗi viên nén MIBEVIRU 200 mg chứa 200 mg aciclovir.
Mỗi viên nén MIBEVIRU 400 mg chứa 400 mg aciclovir.
Tá dược: Avicel, Natri glycolat starch, PVP K30, Magnesi stearat, Aerosil.
Thành phần
Hoạt chất: Cefalexin 250 - 500 mg.
Tá dược: Avicel, Magnesi stearat.
Thành phần:
Hoạt chất: Predsantyl   4 mg: Methylprednisolon 4 - 16 mg
Tá dược: Predsantyl 4 mg : Lactose monohydrat, Tinh bột ngô, Aerosil, Natri starch glycolat, Magnesi stearat.