SEARCH :

Chiến lược phát triển

Định hướng chiến lược của công ty là trở thành công ty cung cấp dược phẩm chuyên khoa chất lượng Châu Âu hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi tập trung vào 5 chương trình hành động:

  1. Chương trình tái cấu trúc và hoàn thiện hệ thống quản lý.
  2. Chương trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  3. Chương trình nghiên cứu - phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất.
  4. Chương trình marketing tổng lực, xây dựng thương hiệu Hasan - Dermapharm
  5. Chương trình phát triển văn hóa Hasan - Dermapharm

 Chúng tôi hy vọng lợi nhuận, nhưng chỉ từ những công việc đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và mang lại lợi ích cho mọi người.